• دوشنبه , 30 مهر 1397

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

من با چشمی باز و اندیشه‌ای روشن و با قلبی مطمئن و با فکری آزاد، قدم به این راه مقدس گذاشتم و همیشه هم دعایم این بود که خدایا این توفیق را از من نگیر و همیشه توفیقم ده که در راه تو و برای تو و به سوی تو مسیرم باشد.

ای ملت مسلمان و مبارز و رنج دیده شما با وحدت کلمه لااله الاالله و با وحدت با خصم زبون جنگیدید وپیروز شدید، وحدت خودتان را حفظ کنید و از تفرقه دوری کنید، اسلام در حال حاضر با تمام فرق اعم از سنی و شیعه بخاطر بقای اسلام احتیاج به وحدت دارد.

ای دولت مردان (مسئولین) بدانید این مسئولیتی که به شما رسیده ثمره خون هزاران شهید است، به آن خیانت نکنید…

از کوه طریق استواری آموخت
شاداب تر از شمیم جان بخش بهار

وز سایه صفای خاکساری آموخت
از روح نسیم بی قراری آموخت

مطالب مشابه