• دوشنبه , 30 مهر 1397

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد

8/5/1342

تاریخ شهادت

22/6/1365

محل شهادت

والفجر9

سن هنگام شهادت

23 سال

متأهل

مسئولیت

فرمانده گردان حضرت ابوالفضل از لشکر امام حسین 7

نحوة شهادت

در حین انجام مأموریت

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه