• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید حسن قربانی فرزند عباس

تاریخ تولد

5/2/1337

تاریخ شهادت

4/12/1362

محل شهادت

پاسگاه زید

سن هنگام شهادت

25 سال

متأهل

دارای دو فرزند دختر

عملیات

خیبر

نحوة شهادت

بر اثر اصابت ترکش به پشت سر

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه