• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید حسن قربانی فرزند فرهاد

تاریخ تولد

2/6/1343

تاریخ شهادت

15/8/1361

محل شهادت

عین خوش

سن هنگام شهادت

18 سال

متأهل

عملیات

محرم

نحوة شهادت

اصابت گلوله تیر‌بار تانک موقع کار بر روی لودر به سینه

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه