• پنجشنبه , 3 اسفند 1396

اطلاعات بسیجی شهید اکبر قربانی فرزند حسن و برادر شهید رمضانعلی قربانی

تاریخ تولد

9/1/43

تاریخ شهادت

10/12/1362

محل شهادت

جفیر

سن هنگام شهادت

19 سال

عملیات

خیبر

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به پشت سر

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه