• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید حمیدرضا قربانی فرزند حسن

تاریخ تولد

17/7/1344

تاریخ شهادت

14/8/1362

محل شهادت

سردشت

سن هنگام شهادت

18 سال

نحوة شهادت

در حین انجام مأموریت

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه