• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید حیدر قربانی فرزند حسن و برادر شهید حسین قربانی

تاریخ تولد

20/20/1346

تاریخ شهادت

5/5/1362

محل شهادت

عراق

سن هنگام شهادت

16 سال

نحوة شهادت

براثر سوختگی

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه