• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید رسول قربانی فرزند علی و برادر شهید مرتضی قربانی

تاریخ تولد

9/5/1342

تاریخ شهادت

2/12/1361

محل شهادت

دزفول

سن هنگام شهادت

19 سال

متأهل

عملیات

محرم

نحوة شهادت

مجروحیت و پس از 3 ماه در بیمارستان به شهادت رسید.

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه